Cell Biolabs

cell-biolabs

Verwandte Produkte

293AAV Cell Line

Der Lieferant:Cell Biolabs

Katalognummer:AAV-100

Größe: 1 vial

Preis anfragen

Einzelheiten
ViraDuctin AAV Transduction Kit (10 Transductions)

Der Lieferant:Cell Biolabs

Katalognummer:AAV-200

Größe: 10 transductions

Preis anfragen

Einzelheiten
ViraDuctin AAV Transduction Kit (50 Transductions)

Der Lieferant:Cell Biolabs

Katalognummer:AAV-201

Größe: 50 transductions

Preis anfragen

Einzelheiten
AAV1-GFP Control Virus

Der Lieferant:Cell Biolabs

Katalognummer:AAV-301

Größe: 50 ?L

Preis anfragen

Einzelheiten
AAV2-GFP Control Virus

Der Lieferant:Cell Biolabs

Katalognummer:AAV-302

Größe: 50 ?L

Preis anfragen

Einzelheiten
AAV3-GFP Control Virus

Der Lieferant:Cell Biolabs

Katalognummer:AAV-303

Größe: 50 ?L

Preis anfragen

Einzelheiten
AAV4-GFP Control Virus

Der Lieferant:Cell Biolabs

Katalognummer:AAV-304

Größe: 50 ?L

Preis anfragen

Einzelheiten
AAV5-GFP Control Virus

Der Lieferant:Cell Biolabs

Katalognummer:AAV-305

Größe: 50 ?L

Preis anfragen

Einzelheiten
AAV6-GFP Control Virus

Der Lieferant:Cell Biolabs

Katalognummer:AAV-306

Größe: 50 ?L

Preis anfragen

Einzelheiten
AAV2-Cre Control Virus

Der Lieferant:Cell Biolabs

Katalognummer:AAV-310

Größe: 50 ?L

Preis anfragen

Einzelheiten
AAV1-Cre Control Virus

Der Lieferant:Cell Biolabs

Katalognummer:AAV-311

Größe: 50 ?L

Preis anfragen

Einzelheiten
AAV3-Cre Control Virus

Der Lieferant:Cell Biolabs

Katalognummer:AAV-313

Größe: 50 ?L

Preis anfragen

Einzelheiten
AAV4-Cre Control Virus

Der Lieferant:Cell Biolabs

Katalognummer:AAV-314

Größe: 50 ?L

Preis anfragen

Einzelheiten
AAV5-Cre Control Virus

Der Lieferant:Cell Biolabs

Katalognummer:AAV-315

Größe: 50 ?L

Preis anfragen

Einzelheiten
AAV6-Cre Control Virus

Der Lieferant:Cell Biolabs

Katalognummer:AAV-316

Größe: 50 ?L

Preis anfragen

Einzelheiten
AAV2-Luc Control Virus

Der Lieferant:Cell Biolabs

Katalognummer:AAV-320

Größe: 50 ?L

Preis anfragen

Einzelheiten
AAV1-Luc Control Virus

Der Lieferant:Cell Biolabs

Katalognummer:AAV-321

Größe: 50 ?L

Preis anfragen

Einzelheiten
AAV3-Luc Control Virus

Der Lieferant:Cell Biolabs

Katalognummer:AAV-323

Größe: 50 ?L

Preis anfragen

Einzelheiten
AAV4-Luc Control Virus

Der Lieferant:Cell Biolabs

Katalognummer:AAV-324

Größe: 50 ?L

Preis anfragen

Einzelheiten
AAV5-Luc Control Virus

Der Lieferant:Cell Biolabs

Katalognummer:AAV-325

Größe: 50 ?L

Preis anfragen

Einzelheiten
AAV6-Luc Control Virus

Der Lieferant:Cell Biolabs

Katalognummer:AAV-326

Größe: 50 ?L

Preis anfragen

Einzelheiten
scAAV1-GFP Control Virus

Der Lieferant:Cell Biolabs

Katalognummer:AAV-331

Größe: 50 ?L

Preis anfragen

Einzelheiten
scAAV2-GFP Control Virus

Der Lieferant:Cell Biolabs

Katalognummer:AAV-332

Größe: 50 ?L

Preis anfragen

Einzelheiten
scAAV3-GFP Control Virus

Der Lieferant:Cell Biolabs

Katalognummer:AAV-333

Größe: 50 ?L

Preis anfragen

Einzelheiten
scAAV4-GFP Control Virus

Der Lieferant:Cell Biolabs

Katalognummer:AAV-334

Größe: 50 ?L

Preis anfragen

Einzelheiten
scAAV5-GFP Control Virus

Der Lieferant:Cell Biolabs

Katalognummer:AAV-335

Größe: 50 ?L

Preis anfragen

Einzelheiten
scAAV6-GFP Control Virus

Der Lieferant:Cell Biolabs

Katalognummer:AAV-336

Größe: 50 ?L

Preis anfragen

Einzelheiten
AAV1-LacZ Control Virus

Der Lieferant:Cell Biolabs

Katalognummer:AAV-341

Größe: 50 ?L

Preis anfragen

Einzelheiten
AAV2-LacZ Control Virus

Der Lieferant:Cell Biolabs

Katalognummer:AAV-342

Größe: 50 ?L

Preis anfragen

Einzelheiten
AAV3-LacZ Control Virus

Der Lieferant:Cell Biolabs

Katalognummer:AAV-343

Größe: 50 ?L

Preis anfragen

Einzelheiten

Main Menu

1